ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์

Post Reply
thongadmin
Site Admin
Posts: 362
Joined: Thu Oct 22, 2020 12:28 pm
Contact:

ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์

Post by thongadmin »

ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ควรทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ดังนี้


1.ต้นทนการขายสินค้า (Cost of Goods Sold) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการขาย การบริหารจัดการสำนักงาน และการกระจายสินค้า ซึ่งเป็นตัวแปรโดยตรงกับต้นทุนการขายสินค้า
2.ต้นทุนสินค้าคงคลัง (Inventory Carrying Costs) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการจัดการเพื่อให้มีสินค้าวางขายในตลาดโดยไม่ขาดตลาด และมีอยู่ในปริมาณไม่มากเกินความจำเป็น
3.ต้นทุนการจัดการคลังสินค้า (Warehousing Costs) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการจัดทิศทางของการเคลื่อนไหวของสินค้า การกำหนดสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ , ทำเลที่ตั้งของคลังสินค้า
4.ต้นทุนกระบวนการสั่งซื้อ (Order Processing Cost) เป็นคำาใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมกระบวนการสั่งซื้อ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การจัดการข้อมูลคำสั่ง ฯลฯ
5.ต้นทุนปริมาณ (Lot Quantity Costs) เป็นต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมการจัดการสั่งซื้อและการผลิตโดยผันแปรกับปริมาณสินค้าที่จัดหาและการผลิต หรือความถี่ในการสั่งซื้อ
6.ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Costs) ควรคำนึงถึงวิธีในการขนส่ง การรวบรวมสินค้าก่อนทำการขนส่ง การกำหนดเส้นทางการขนส่ง การวางแผนด้านเวลา รวมถึงเรื่องเครื่องมือหรืออุปกรณ์ผู้ประกอบการ SMEs
ควรระมัดระวังและพิจารณาเลือกกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผลที่ได้รับมีความสำคัญต่อองค์กรทั้งการเพิ่มรายได้ การลดต้นทุนในการผลิตหรือบริการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้า ระดับการบริการ และการใช้ทรัพยากรความสำคัญของต้นทุนโลจิสติกส์กับผลกำไรของธุรกิจ
Cr. ขอบคุณ​แหล่งที่มา​ความรู้​จาก​ SME.go.th
Post Reply

Return to “หนังสือ และ การศึกษา”